Thirrje për lëvizje të brëndshme paralele të një personeli akademik (Lektor) pranë Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Mbështetur në Vendimin e Rektoratit me Nr.150, dt.04.09.2018 “Mbi shpalljen e kritereve për lëvizjet e brëndshme paralele të një personeli akademik (Lektor), pranë Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes”, njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar që duan të aplikojnë për personel akademik (Lektor) ,(Lëvizje paralele), pranë Departamentit të Sportit, Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes, në lëndën Futboll , se duke filluar nga data 04.09.2018 deri më 10.09.2018 ora 1400 duhet të dërgojnë pranë Protokollit të Universitetit të Sporteve të Tiranës dokumentacionin përkatës. Për më shumë klikoni këtu .